Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Phuc Ngoc An

Hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này cung cấp tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của PhucNgocAn có tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”).


Mặc dù Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với tất cả Dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ cung cấp các phần bổ sung về bảo mật thông tin cá nhân liên quan tới các Dịch vụ cụ thể. Những phần bổ sung này áp dụng đối với các Dịch vụ bạn sử dụng được điều chỉnh bởi phần bổ sung này.


Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng khi bạn mua hàng trên website PhucNgocAn(bao gồm các Dịch vụ nằm trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, cùng với trang web và ứng dụng trực tuyến của chúng tôi). 

Chúng tôi sẽ lưu họ tên, số điện thoại, email khi bạn đặt hàng và chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin đó cho bạn. Thông tin nay duy nhất chỉ phục vụ việc giao hàng.

Chúng tôi lưu lại cookie mục đích phục vụ việc quảng cáo và phân tích dữ liệu.

Xin Cảm ơn !